• Rhannu'r cariad ar hyd Cymru

  English version available here  ninnau newydd ddathlu Dydd Santes Dwynwen ac â Dydd San Ffolant ar y gorwel mae rhamant ymhobman yma yng Nghymru ar hyn o bryd. Ond, wrth roi tusw o flodau neu gerdyn i'r person annwyl hwnnw yn eich bywyd,...
  • 10 Feb 2021
 • Sharing the love across Wales

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma With Dydd Santes Dwynwen having recently been, and St Valentine’s Day just around the corner, love is in the air here in Wales. But when delivering a bunch of flowers or card to that special person in your life, we a...
  • 10 Feb 2021
 • Egwyddorion a Threfniadau Llywodraethu Amgylcheddol yng Nghymru

  English version available here. Pan ddaeth Cyfnod Pontio’r UE i ben ar 31 Rhagfyr, daeth rôl Sefydliadau’r UE o ran goruchwylio a gorfodi ein cyfreithiau amgylcheddol i ben hefyd. Yn anffodus, yma yng Nghymru, nid oes system ne...
  • 25 Jan 2021
 • Environmental Governance and Principles in Wales

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. When the EU Transition Period ended on 31 December, the role of the EU in overseeing and enforcing our environmental laws also came to an end. Sadly, here in Wales there is no new system ready to take over. The EU played ...
  • 25 Jan 2021
 • Cadwraeth ar y Carneddau

  English version available here Mae 'na brosiect cyffrous ar y gweill ar un o gadwyni mynyddoedd mwyaf Cymru a dyma Jack Slattery, un o Swyddogion Cadwraeth RSPB Cymru, i ddweud mwy wrthym amdano. Mae'r Carneddau yn gadwyn o fynyddoedd mawredd...
  • 21 Jan 2021
 • Conservation of the Carneddau

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. An exciting project in underway on one of Wales’ biggest mountain ranges. RSPB Cymru Conservation Officer, Jack Slattery, tells us more about it. The Carneddau is a spectacular mountain range located in Snowdonia Na...
  • 21 Jan 2021
 • Gwylio Adar yr Ardd: Rhywbeth i edrych ymlaen ato

  English version available here I lawer ohonom, nid mis Ionawr yw’r mis mwyaf poblogaidd. Wrth i ni dynnu’r goeden a’r tinsel i lawr yn anfoddog, rydym yn teimlo fod cyffro a bywiogrwydd y Nadolig yn pylu i’r pellter, ac yn ymg...
  • 6 Jan 2021
 • Big Garden Birdwatch : Something to look forward to

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma For many of us, January isn’t exactly the most popular month. As we reluctantly take down the tree and the tinsel, we feel the excitement and vibrancy of Christmas fade into the distance, and familiarise ourselves ag...
  • 6 Jan 2021
 • Saith ffaith ddiddorol am fras yr eira

  English version available here  Gyda'r Nadolig yn prysur agosáu mae nifer o adar y gallech eu gweld tra byddwch yn cerdded sydd wedi mudo i Gymru ar gyfer y gaeaf. Un o'r rheini yw bras yr eira. Mae bras yr eira yn aelodau o deulu’r...
  • 1 Dec 2020
 • Seven things you might not know about snow buntings

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma With Christmas fast approaching, there are a number of birds you might see whilst out walking who have migrated to Wales for the winter. One of those is the snow bunting. Snow buntings are members of the bunting family and...
  • 1 Dec 2020
 • Y tymor i roi yn ôl i natur

  English version available here Mae adeg fwyaf bendigedig y flwyddyn ar y gorwel, lle bydd y rhai mwyaf lwcus yn ein plith yn deffro’n llawn cyffro i fwynhau diwrnod braf o agor anrhegion a gwledda. Ond, wrth gwrs, gobeithio y bydd modd i bob un...
  • 1 Dec 2020
 • The season of giving back to nature

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma We have almost arrived at that ‘most wonderful time of the year’, where those most fortunate among us wake up excitedly for an indulgent day of opening gifts and festive feasting. But of course, what we al...
  • 1 Dec 2020
 • Newyddion da ar gyfer adfer mawndiroedd yng Nghymru

  English version available here. Ar 27 Tachwedd, clywsom y newyddion ardderchog y bydd Cymru yn cael Rhaglen Adfer Mawndiroedd. Bydd y rhaglen hon, sy’n cael ei harwain gan Cyfoeth Naturiol Cymru a’i hariannu gan Lywodraeth Cymru, yn dech...
  • 30 Nov 2020
 • Good news for peatland restoration in Wales

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. On Friday 27 November, we heard the great news that Wales is to have a Peatland Restoration Programme. Led by Natural Resources Wales (NRW) and funded by the Welsh Government this programme will begin the important a...
  • 30 Nov 2020
 • Yr angen brys am gyfreithiau newydd i amddiffyn natur yng Nghymru

  English version available here **Diweddariad: 24 Tachwedd 2020** Wrth inni agosáu at ddiwedd cyfnod Pontio’r UE, rydym yn ail-rannu ein blog ar y bwlch llywodraethu a fydd yn codi unwaith na fyddwn yn rhan o’r UE mwyach. Fe ysgrife...
  • 24 Nov 2020
 • The urgent need for new nature laws in Wales

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma **Update: 24 November, 2020** As we approach the end of the EU Transition period, we’re re-sharing our blog on the governance gap that will arise once we are no longer part of the EU. We wrote this during the Welsh G...
  • 24 Nov 2020
 • Adolygiad o saethu adar hela a'r hyn y mae'n ei olygu i Gymru

  English version available here.  Y mis diwethaf, cyhoeddodd yr RSPB ei bolisi newydd ar saethu adar hela. Yn y blog yma, mae Pennaeth Rhywogaethau RSPB Cymru, Julian Hughes, yn edrych ar sut y bydd hyn yn effeithio ar ein gwaith yng Nghymru. Y p...
  • 9 Nov 2020
 • Gamebird shooting review and what it means for Wales

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma.  Last month, the RSPB announced its new policy on gamebird shooting. In this blog, RSPB Cymru Head of Species, Julian Hughes, looks at how this will affect our work in Wales. The most important point to make is that ...
  • 9 Nov 2020
 • Ateb Naturiol i'r Argyfwng o ran yr Hinsawdd a Natur yr ydym i gyd yn ei wynebu

  English version available here Yr wythnos hon mae Llywodraeth Cymru yn cynnal Wythnos Hinsawdd Cymru rithwir. Mae RSPB Cymru yn falch o fod yn rhan o'r digwyddiad pwysig hwn a dydd Gwener gallwch wylio Rhys Evans a'r Rhwydwaith Ffermio Natu...
  • 2 Nov 2020
 • A Natural Solution to the Climate and Nature Crises we all face

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma This week Welsh Government is holding a virtual Wales Climate Week. RSPB Cymru is pleased to be part of this important event and on Friday you can watch our own Rhys Evans and the Nature Friendly Farming Network talking ab...
  • 2 Nov 2020
 • A hog blog!

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma With Wales under a two-week lockdown, the usual bonfire night events will not take place. But if you’re planning your own bonfire in the garden, watch out for those hedgehogs! There’s nothing quite like bonfi...
  • 29 Oct 2020
 • Draenog-flog!

  English version available here Gyda Chymru o dan gyfnod clo am bythefnos, bydd y digwyddiadau noson tân gwyllt arferol ddim yn digwydd eleni. Ond os ydych chi’n trefnu eich coelcerth eich hun yn yr ardd, meddyliwch am y draenogod! Does di...
  • 29 Oct 2020
 • Pam mae angen yr ucheldiroedd arnom?

  English version available here Mae ucheldiroedd Cymru yn cynnig mwy na thirweddau dramatig a golygfeydd hardd. Yn y blog hwn, byddwn yn edrych ar y rhesymau pam mae'r ucheldiroedd yn bwysig, a pham mae'n rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i'w h...
  • 29 Oct 2020
 • Why do we need the uplands?

  Fersiwn Gymraeg ar gael ymaThe Welsh uplands offer more than just dramatic landscapes and pretty views. Here, we take a look at why the uplands are important, and why we must do everything we can to protect it. A typical map of Wales, the ones you&r...
  • 29 Oct 2020
 • Mae gan ystlumod adenydd hefyd!

  English version available here Un agwedd gyffrous ar weithio i amddiffyn natur yw cydweithio â sefydliadau eraill ledled Cymru a thu hwnt, a dysgu oddi wrthynt. Yn ddiweddar, fe wahoddon ni Steve Lucas, Swyddog Cymru / Arbenigwr Polisi a Deddfw...
  • 26 Oct 2020