• Mawredd mawn!

  English version available here Mae mawn yn ddeunydd gwyrthiol sy’n llawn rhyfeddodau a thalentau cudd... Mae mawnogydd yn dirweddau hynod brydferth, ac maent yn hanfodol bwysig i bobl ac i fyd natur. Ond i ddechrau, beth yn union yw mawn? Mae&r...
  • 20 Jan 2020
 • For the love of peat!

  Fersiwn Cymraeg ar gael yma Peat is a miraculous material that holds many surprises and hidden talents… Peat bogs are starkly beautiful landscapes, vitally important to people and nature. But first of all, what exactly is peat? It’s a da...
  • 20 Jan 2020
 • Helpwch ni i achub adar y môr yn RSPB Ynys Lawd

  English version available here. Rydyn ni’n bryderus ynghylch prosiect newydd arfaethedig, a allai amharu ar filoedd o adar môr y mae gwarchodfa RSPB Ynys Lawd ar Ynys Môn yn gartref iddynt. Darllenwch fwy i gael rhagor o wybodaeth a...
  • 17 Dec 2019
 • Help us to save RSPB South Stack’s seabirds

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. We are concerned about a proposal for a new project which could potentially cause disturbance and harm to thousands of the seabirds that call RSPB South Stack reserve on Anglesey their home. Read on to find out more about...
  • 17 Dec 2019
 • Garden birds and their good names

  Ferswin Gymraeg ar gael yma. Garden birds are an important part of the lives of many of us. It’s a good experience sitting by the window and looking out at the birds feeding, and it’s easy to lose oneself while watching all types of birds...
  • 17 Dec 2019
 • Adar yr ardd a’u henwau da

  English version available here. Mae adar yr ardd yn rhan bwysig i fywydau llawer ohonom. Mae eistedd wrth y ffenest a syllu allan ar yr adar yn bwydo yn brofiad braf, ac mae’n hawdd ymgolli eich hun wrth wylio pob mathau o adar, a’u plu t...
  • 17 Dec 2019
 • Paratowch ar Gyfer Gwylio Adar yr Ardd!

  English version available here. Mae'r aros bron ar ben. Ar 25 - 27 Ionawr, bydd miloedd o bobl ledled y wlad yn cymryd rhan yn yr arolwg mwyaf o fywyd gwyllt yr ardd; Gwylio Adar yr Ardd! Hwn fydd y 41fed tro i'r arolwg gael ei gynnal ac, fel arfer, ...
  • 16 Dec 2019
 • Get ready for Big Garden Birdwatch!

  Ferswin Gymraeg yma. The wait is nearly over. On the 25 - 27 January, thousands of people across the country will be taking part in the largest garden wildlife survey; the Big Garden Birdwatch! This will be the 41st instalment, and, as always, we&rsq...
  • 16 Dec 2019
 • Hwyl fawr i 2019 - ein blwyddyn fwyaf o ymgyrchu eto!

  English version available here. Yn 2019, cafodd materion amgylcheddol a dirywiad byd natur gryn sylw, gyda nifer fawr o streiciau a phrotestiadau ysbrydoledig, a Llywodraethau, trefi a dinasoedd ledled y byd yn datgan argyfwng hinsawdd. Disgwylir i ...
  • 11 Dec 2019
 • Goodbye 2019 – our biggest year of campaigning yet!

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. 2019 saw environmental issues and nature’s decline take centre stage with inspiring strikes and protests aplenty and a climate emergency declared by Governments, towns and cities around the world. 2020 is set to be ...
  • 11 Dec 2019
 • Cyflwyno Llyfr Dymuniadau Cymru’r Dyfodol i Sophie Howe

  English version available here. Yn gynharach y mis hwn, fe wnaethom gydweithio â grŵp o ymgyrchwyr ifanc er mwyn cwrdd â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, Sophie Howe. Yn ogystal â thrafod pa gamau y mae angen eu cymryd i a...
  • 29 Nov 2019
 • Future Wales Wishbook presented to Sophie Howe

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. Earlier this month we teamed up with a group young campaigners to meet with Future Generations Commissioner (FGC) for Wales, Sophie Howe. As well as discussing what action needs to be taken to save Welsh nature, we also p...
  • 29 Nov 2019
 • Ffermio ar gyfer byd natur a phobl

  English version available here. Ar ddechrau'r haf, fe wnaeth Llywodraeth Cymru lansio Ffermio Cynaliadwy a’n Tir, sef ymgynghoriad ynghylch sut dylai polisi amaeth newydd i Gymru edrych a beth ddylai ei gyflawni, ar ôl Brexit. Dyma gy...
  • 25 Nov 2019
 • Farming for nature and people

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. At the start of the summer, the Welsh Government launched Sustainable Farming and our Land, a consultation on what a new farming policy in Wales should look like and achieve after Brexit. This was a chance for everyone, f...
  • 25 Nov 2019
 • Rhyfeddodau bywyd gwyllt y gaeaf

  English version available here. Does dim byd gwell na mynd am dro ar ddiwrnod oer a ffres yn y gaeaf. Gan ddibynnu ar y tywydd wrth gwrs, gall fod yn adeg tlws iawn o'r flwyddyn, ac mae’n wastad yn braf mynd allan i fwynhau’r awyr iac...
  • 25 Nov 2019
 • Winter wildlife wonders

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. There’s nothing better than going out for a walk on a cold and crisp day in the winter. Weather permitting of course, it can be a very pretty time of the year, and it’s always a good feeling to go out and enjo...
  • 25 Nov 2019
 • Bwrlwm dros Buzz Trefol - Dod a natur yn fyw yn Hyb Partneriaeth Tredelerch

  English version available here.  Blog gwadd gan Liam Olds o Buglife Cymru, ein partneriaid gyda phroject Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd. Mae Hyb Cymunedol Tredelerch yn un o lawer o safleoedd Buzz Trefol gwych drwy Gaerdydd sy&rsq...
  • 30 Oct 2019
 • Buzzing About Shrill Carder – bringing nature to life at Rumney Partnership Hub

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. Guest blog by Liam Olds from Buglife Cymru, our Giving Nature a Home in Cardiff project partners. Rumney Community Hub is just one of the many and wonderful Urban Buzz sites across Cardiff that are supported through ...
  • 30 Oct 2019
 • Straeon Buzz Trefol - Rhandiroedd Ystum Taf

  English version available here. Blog gwadd gan Karen o Randiroedd Ystum Taf. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn cerdded trwy giatiau Rhandiroedd Ystum Taf yn meddwl am ‘arddio’, ond rydw i’n meddwl am ‘fywyd gwyllt’. ...
  • 30 Oct 2019
 • Urban Buzz Site stories – Llandaff North Allotments

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. Guest blog by Karen from Llandaff North Allotments Most people walk through the gates of Llandaff North Allotments thinking ‘gardening’, but I think ‘wildlife’. We have over 200 cultivated plo...
  • 30 Oct 2019
 • Gwyddau gwych a ble i ddod o hyd iddyn nhw

  English version available here. Gall y gaeaf fod yn amser caled i natur. Gyda dyddiau’n byrhau a’r tywydd yn mynd yn oerach â’n wlypach, mae’n deg dweud y byddai unrhyw greadur call yn cuddio nes bod tywydd cynhesach y g...
  • 22 Oct 2019
 • Fantastic geese and where to find them

  Fesiwn Gymraeg ar gael yma. Winter can be a hard time for nature. With days getting shorter and the weather slowly getting colder and wetter, it’s fair to say that any sensible creature would be hiding away until the warmer climate of spring ar...
  • 22 Oct 2019
 • Croesawu newidiadau i Drwyddedau Cyffredinol

  English version available here. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno newidiadau i’r Trwyddedau Cyffredinol, sy’n caniatáu i rai adar gael eu lladd.  Mae Julian Hughes, Pennaeth Rhywogaethau RSPB Cymru yn egluro beth y mae ...
  • 7 Oct 2019
 • RSPB Cymru welcomes changes to General Licences

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. Natural Resources Wales has introduced changes to the General Licences, which allow certain birds to be killed. Head of Species at RSPB Cymru, Julian Hughes, explains what this means and what we think about the changes. &...
  • 7 Oct 2019
 • Sefyllfa Byd Natur yng Nghymru: ein hymateb

  English version available here. Mae Cyfarwyddwr RSPB Cymru, Katie-jo Luxton, yn amlinellu pam y dylai pob un ohonom godi ein llais ynglŷn â’r argyfwng sy’n wynebu byd natur, ond pam fod ganddi hefyd obaith ar gyfer y dyfodol. Treul...
  • 4 Oct 2019