• Cymru’n croesawu mewnfudwyr melodig

  English version available here Bob blwyddyn, bydd miloedd o adar yn cychwyn ar deithiau hir ac enbydus i Gymru i fagu neu i fwydo. Dyma gipolwg ar rai o’r adar fydd yn ymgartrefu yng Nghymru dros fisoedd y gwanwyn a’r haf. Plymwyr y m&oci...
  • 26 Apr 2021
 • Keeping a welcome for Wales’ magical migrants

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma Every year, thousands of birds embark on long and perilous journeys to Wales to breed or feed. Here’s a quick look at some of the birds that will call Wales home over the spring and summer months. Deep sea divers Raz...
  • 26 Apr 2021
 • Achub aderyn eiconig

  English version available here.  Mae prosiect newydd ar y gweill yn Nyffryn Conwy i helpu i amddiffyn un o’n hadar mwyaf eiconig sydd wedi’i beryglu yma yng Nghymru. Ar Ddiwrnod Gylfinir y Byd (21 Ebrill), dyma flog gan Lucy Foster,...
  • 21 Apr 2021
 • Saving the iconic curlew

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma.  A new project is underway in the Conwy Valley to help protect on of our most iconic and endangered birds here in Wales. On World Curlew Day (April 21), here’s a blog by Lucy Foster, Project Officer for the new...
  • 21 Apr 2021
 • Dathlu adfywiad a gobaith trwy gelf

  English version available here Mae archwilio'r cyswllt agos rhyngom â'r byd naturiol trwy'r celfyddydau yn hanfodol bwysig. Mae peth o gelf enwocaf ein gwlad yn archwilio’r berthynas rhwng ei phobl, ei natur a'i thirwedd. ...
  • 20 Apr 2021
 • Celebrating revival and hope through art

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma Exploring the close bonds we share with the natural world through the arts is vitally important. Some of our country’s most celebrated art looks into the relationship between its people, nature, and landscape. And as...
  • 20 Apr 2021
 • Gwylio Adar yr Ardd 2021 - mae'r canlyniadau yma!

  English version available here Mewn blwyddyn lle mae'r rhan helaeth o ddigwyddiadau wedi'u canslo, roeddem ddigon lwcus i allu parhau a'n hoff benwythnos ar y calendr. Prydferthwch y syniad o Gwylio Adar yr Ardd yw eich bod yn gallu ei gw...
  • 9 Apr 2021
 • Big Garden Birdwatch 2021 - the results are in!

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma While most events in the past year have been cancelled, we’ve been fortunate to be able to go ahead with our favourite weekend of all. The beauty of the Big Garden Bird Watch weekend is that you don’t need to g...
  • 9 Apr 2021
 • Beth allai Gwasanaeth Byd Natur Cenedlaethol ei gyflawni i Gymru?

  English version available here Mae pob un ohonom wedi gweld newidiadau sylweddol yn ein bywydau dros y flwyddyn ddiwethaf - yn y ffordd rydyn ni'n gweithio, yn teithio a siopa. Tra bod pob un ohonom yn ysu am fynd yn ôl i ychydig o normalrwydd,...
  • 24 Mar 2021
 • What could a National Nature Service do for Wales?

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma We have all seen significant shifts in our lives over the past year – in the way that we work, travel and shop. While all of us are waiting for the return of a bit of normality, we are starting to realise that the wo...
  • 24 Mar 2021
 • Habitat Explorer - Archwiliwr Cynefin

  Would you like to take part in our free Habitat Explorer session for primary schools in Cardiff? Over 50% of primary schools across Cardiff already have! This session involves watching our 13-minute digital presentation about habitats with your class...
  • 23 Mar 2021
 • Gwarchod adar môr RSPB Ynys Lawd

  English version available here. **Fe gyhoeddwyd y blog ar 27/07/20 ac fe’i diweddarwyd ar 23/03/21** Hwyrach eich bod yn ymwybodol o’n pryderon am ddatblygiad newydd oddi ar arfordir Môn. Prosiect ynni adnewyddol morol new...
  • 23 Mar 2021
 • Protecting RSPB South Stack’s seabirds

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. **This blog was first published 27/07/20 and updated 23/02/21 You may be familiar with our concerns about a new development just off the coast of Anglesey. The West Anglesey Tidal Demonstration Zone ‘Morla...
  • 23 Mar 2021
 • Pum peth y gwanwyn

  English version available here Mae wedi bod yn aeaf anodd, yn tydi? Er ein bod wrth ein bodd efo boreau oer y gaeaf, byddai’n deg dweud bod y rhan fwyaf ohonon ni erbyn hyn yn edrych ymlaen at weld y gwanwyn cynhesach ar y gorwel, gweld byd nat...
  • 23 Mar 2021
 • Five things of spring

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma It’s been a tough old winter, hasn’t it? While crisp wintery mornings do have their appeal, it would be fair to say that most of us are by now looking forward to seeing the warmer spring come, awaking nature an...
  • 23 Mar 2021
 • Mae eich Grŵp RSPB lleol eich angen!

  English version available here Yn y blog gwestai hwn, mae Maggie, arweinydd grŵp lleol yr RSPB yng Ngorllewin Morgannwg, yn trafod pam yr ymunodd hi â’i grŵp RSPB lleol, a’r holl fuddion a ddaeth gyda hynny. Roedd gennyf i ddiddorde...
  • 5 Mar 2021
 • Your local RSPB group needs you!

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma In this guest blog, Maggie, leader of the West Glamorgan RSPB Local group, discusses why she joined her local RSPB group, and all the benefits that came with it. I have always been interested in nature. However, as a child...
  • 5 Mar 2021
 • Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod gyda RSPB Cymru

  English version available here. Mewn pryd ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni, mae tair merch o RSPB Cymru yn ein diweddaru ar eu gwaith a’u projectau. Dyma hefyd gyfle i glywed eu barn ar amrywiaeth a chynhwysiant yn y sector cadwraet...
  • 5 Mar 2021
 • Celebrating International Women’s Day at RSPB Cymru

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. Right in time for this year’s International Women’s Day, three women from RSPB Cymru update us on their current work. We also find out their views on diversity and inclusion in the conservation sector - the th...
  • 5 Mar 2021
 • Rhannu'r cariad ar hyd Cymru

  English version available here  ninnau newydd ddathlu Dydd Santes Dwynwen ac â Dydd San Ffolant ar y gorwel mae rhamant ymhobman yma yng Nghymru ar hyn o bryd. Ond, wrth roi tusw o flodau neu gerdyn i'r person annwyl hwnnw yn eich bywyd,...
  • 10 Feb 2021
 • Sharing the love across Wales

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma With Dydd Santes Dwynwen having recently been, and St Valentine’s Day just around the corner, love is in the air here in Wales. But when delivering a bunch of flowers or card to that special person in your life, we a...
  • 10 Feb 2021
 • Egwyddorion a Threfniadau Llywodraethu Amgylcheddol yng Nghymru

  English version available here. Pan ddaeth Cyfnod Pontio’r UE i ben ar 31 Rhagfyr, daeth rôl Sefydliadau’r UE o ran goruchwylio a gorfodi ein cyfreithiau amgylcheddol i ben hefyd. Yn anffodus, yma yng Nghymru, nid oes system ne...
  • 25 Jan 2021
 • Environmental Governance and Principles in Wales

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. When the EU Transition Period ended on 31 December, the role of the EU in overseeing and enforcing our environmental laws also came to an end. Sadly, here in Wales there is no new system ready to take over. The EU played ...
  • 25 Jan 2021
 • Cadwraeth ar y Carneddau

  English version available here Mae 'na brosiect cyffrous ar y gweill ar un o gadwyni mynyddoedd mwyaf Cymru a dyma Jack Slattery, un o Swyddogion Cadwraeth RSPB Cymru, i ddweud mwy wrthym amdano. Mae'r Carneddau yn gadwyn o fynyddoedd mawredd...
  • 21 Jan 2021
 • Conservation of the Carneddau

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. An exciting project in underway on one of Wales’ biggest mountain ranges. RSPB Cymru Conservation Officer, Jack Slattery, tells us more about it. The Carneddau is a spectacular mountain range located in Snowdonia Na...
  • 21 Jan 2021