bluetit haiku

hawthorn blossom -

a bluetit

shakes raindrops