English version available here

Fis diwethaf, fel rhan o'n hymgyrch Adfywio Ein Byd, fe wnaethom ni osod cerflun hardd o farcud coch y tu allan i Gastell Caerdydd. Roedd y cerflun yn symbol o sut y gall natur ffynnu unwaith eto wedi iddi wynebu difodiant, ac yn alwad am adferiad gwyrdd a chyfiawn o Covid-19.

Os wnawn ni flaenoriaethu a buddsoddi ym myd natur gall hynny helpu ein hadferiad wedi'r argyfwng Covid, a'n helpu hefyd i roi stop ar yr argyfyngau natur a hinsawdd. Fel rhan o Adfywio Ein Byd, anfonodd ein cefnogwyr filoedd o e-byst at ymgeiswyr etholiadol yn galw arnynt i godi eu llais dros fyd natur, a chafwyd rhai canlyniadau rhagorol. Hoffem ddiolch o galon i bawb a gymerodd ran. Fe wnaethoch chi helpu i danio sgwrs ar adeg dyngedfennol i fyd natur yng Nghymru.

Be nesaf?

Pleidleisiodd pobl Cymru yn etholiadau'r Senedd ar 6 Mai. Llafur Cymru enillodd y nifer fwyaf o seddi; gyda 30 sedd yn y Senedd mae ganddyn nhw'r isafswm o aelodau sydd ei angen i lywodraethu heb orfod ffurfio clymblaid. Ar hyn o bryd, rydym hefyd yn gwybod y bydd y Llywodraeth yn parhau i gael ei harwain gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford AS.

Roeddem yn falch iawn o glywed bod y llywodraeth newydd, yn un o'r datganiadau cyntaf a wnaed gan y Prif Weinidog, wedi ymrwymo i osod yr amgylchedd wrth wraidd pob un o'i phenderfyniadau. Rydyn ni'n obeithiol iawn felly am yr hyn y gallai'r Llywodraeth newydd hon ei chyflawni dros fyd natur dros y pum mlynedd hanfodol nesaf.

Un dasg bwysig fydd gan y Llywodraeth newydd ei chyflawni yw ysgrifennu ei ‘Rhaglen Lywodraethu’. Mae'r rhaglen hon yn nodi'r hyn y mae'r Llywodraeth am ei gyflawni dros y pum mlynedd nesaf, felly mae'n hollbwysig bod gweithredu i fynd i'r afael â'r argyfyngau natur a hinsawdd yn ganolog iddi.

Mae ein maniffesto pum cam at adferiad gwyrdd yn amlinellu'r hyn y credwn y dylai'r Llywodraeth ganolbwyntio ar ei gyflawni dros y pum mlynedd nesaf. Mae ein gofynion allweddol yn cynnwys;

  1. Creu swyddi a seilwaith cynaliadwy. Rydym am weld buddsoddiad mewn Gwasanaeth Byd Natur Cenedlaethol a allai greu hyd at 7000 o swyddi llawn amser yn gweithio i adfer byd natur. Byddai'r swyddi hyn yn helpu ein hadferiad o'r pandemig ac yn darparu swyddi sy'n rhoi boddhad i bobl, yn cryfhau ein hiechyd meddwl a chynyddu ein cysylltiad â natur.

  2. Sicrhau bod gennym warchodaeth amgylcheddol gref. Rydym am i'r Llywodraeth greu deddfwriaeth werdd (er enghraifft, diwygio'r system gynllunio), targedau clir i adfer byd natur a gwell amddiffyniadau amgylcheddol, yn enwedig y rhai sydd eu hangen i lenwi'r bwlch yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd.

  3. Buddsoddi mewn datrysiadau hinsawdd naturiol. Bydd adfer ein mawndiroedd, plannu coed yn ofalus ac adfer cynefinoedd sydd wedi dirywio fel morfeydd heli yn creu tir a moroedd sy'n llawn natur ac yn mynd i'r afael â phroblemau fel newid yn yr hinsawdd, llifogydd a llygredd dŵr.

  4. Gadael i fyd natur helpu ein dinasyddion. Mae pob un ohonom wedi dibynnu ar natur yn fwy nag erioed drwy gydol y pandemig ac rydyn ni am i'r Llywodraeth gynyddu mynediad i fannau gwyrdd sy'n llawn natur, hyrwyddo cynnig presgripsiynau gwyrdd (gan ddefnyddio natur i wella ein hiechyd a lles) a chreu strategaeth bwyd iach.

  5. Darparu arweinyddiaeth gref i sicrhau bod yr argyfyngau natur a'r hinsawdd wrth wraidd pob penderfyniad. Ar ddiwedd y flwyddyn hon bydd Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP 26) yn cael ei chynnal yn Glasgow, a fydd yn rhoi cyfle i Gymru ddangos arweinyddiaeth fyd-eang.

Mae gan y llywodraeth newydd hon gymaint i'w wneud i adfer byd natur a bydd ein tîm polisi ac eiriolaeth yn gweithio'n galed i gynnig atebion a fydd yn arwain at well ddyfodol i fyd natur yng Nghymru. Os ydych chi am ddarganfod mwy am ein maniffesto pum cam at adferiad gwyrdd gallwch ddarllen y ddogfen yn ei chyfanrwydd yma.

Dros y misoedd nesaf bydd gennym fwy o gyfleoedd cyffrous i chi helpu i wireddu'r gofynion hyn drwy gymryd rhan yn ymgyrch Adfywio Ein Byd. Darllenwch fwy am yr ymgyrch yma.

Anonymous