Would you like to take part in our free Habitat Explorer session for primary schools in Cardiff? Over 50% of primary schools across Cardiff already have!

This session involves watching our 13-minute digital presentation about habitats with your class, followed by taking your class outside into the school playground or local outdoor space for 20-30 minutes to search for homes for wildlife using our Habitat Explorer scorecards.

With cross-curricular links to the new Welsh curriculum, this session is a great way to engage your class on a range of topics through outdoor and classroom learning. All resources are available in both English and Welsh.

To be sent the resources and simple guidance of how to run the session, please email our Education, Family and Youth Officers: cardiffoutreach@rspb.org.uk

https://www.caerdyddgwyllt.org 

Hoffech chi gymryd rhan yn ein sesiwn Archwiliwr Cynefin rhad ac am ddim ar gyfer ysgolion cynradd yng Nghymru? Mae dros 50% o ysgolion cynradd Caerdydd eisioes wedi! 

Mae'r sesiwn hwn yn cynnwys gwylio ein cyflwyniad digidol 15 munud o hyd am gynefinoedd gyda'ch dosbarth, ac yna mynd â'ch dosbarth tu fas i faes chwarae'r ysgol neu i fan lleol yn yr awyr agored am 20-30 munud i chwilio am gartrefi ar gyfer bywyd gwyllt gan ddefnyddio ein cardiau sgorio Archwiliwr Cynefin

Gyda chysylltiadau trawsgwricwlaidd â'r cwricwlwm Cymraeg newydd, mae'r sesiwn hon yn ffordd wych o ennyn diddordeb eich dosbarth ar ystod o bynciau trwy ddysgu yn yr awyr agored ac yn yr ystafell ddosbarth. Mae'r holl adnoddau ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

I gael yr adnoddau ac arweiniad syml ar sut i gynnal y sesiwn, anfonwch e-bost at ein Swyddogion Addysg, Teulu ac Ieuenctid: cardiffoutreach@rspb.org.uk  

https://www.caerdyddgwyllt.org

Anonymous