English version available here


Caiff pobl ifanc, teuluoedd ac ysgolion ledled Cymru eu gwahodd i greu dyluniadau i ddangos sut byddent yn gwella eu gerddi, tir yr ysgol neu fan awyr agored lleol i helpu bywyd gwyllt drwy gymryd rhan yn ein cystadleuaeth Cynllunio Cynefin. #CynllunioCynefin


I ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd yng Nghymru 
 

Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth i ennill pecyn Dysgu yn yr Awyr Agored ar gyfer eich ysgol drwy wahodd eich myfyrwyr i ailddylunio man awyr agored i helpu bywyd gwyllt. Os ydych chi’n dysgu o bell, gallwch wneud y gweithgaredd hwn o gartref!  

Dechreuwch ddefnyddio ein cardiau sgorio Cynllunio Cynefin i wahodd eich disgyblion i sgorio pa mor dda yw man awyr agored ar gyfer bywyd gwyllt. Yn ddibynnol ar ble maen nhw, gall disgyblion roi sgôr i dir yr ysgol, eu gerddi gartref, neu eu stryd leol hyd yn oed. Mae’n syml – mae angen iddyn nhw roi tic wrth bob cynefin maen nhw’n gallu dod o hyd iddo ac adio’r sgoriau at ei gilydd.  

Os yw’ch myfyrwyr gartref a bod ganddyn nhw ddim mynediad at ardd nac yn gallu mynd allan, peidiwch â phoeni, gallan nhw gymryd rhan beth bynnag! Gofynnwch iddyn nhw ddychmygu eu parc lleol neu dir yr ysgol, neu efallai eu bod yn gallu gweld y stryd neu erddi eraill drwy’r ffenestr.  

Y cam nesaf yw gofyn i’ch disgyblion dynnu llun i ddangos sut byddan nhw’n gwella’r gofod i ddarparu cynefinoedd ychwanegol ac i gefnogi mwy o fywyd gwyllt. I gymryd rhan, tynnwch lun o’r dyluniad gorau yn eich dosbarth a chyflwyno’ch manylion drwy’r ffurflen ar-lein hon i ysgolion.   

 

I bobl ifanc a theuluoedd  

Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth i ennill pecyn Dysgu yn yr Awyr Agored ar gyfer eich teulu drwy ddangos i ni sut byddai’ch plant yn ailddylunio man awyr agored i helpu bywyd gwyllt. 

Dechreuwch drwy ddefnyddio ein cardiau sgorio Cynllunio Cynefin i weld faint o gynefinoedd sydd gennych chi yn eich gardd ar hyn o bryd. Os yw’ch teulu gartref a bod gennych chi ddim mynediad at ardd, peidiwch â phoeni, gallwch chi gymryd rhan beth bynnag! Gofynnwch i’ch plant ddychmygu'r parc lleol neu dir yr ysgol, neu hyd yn oed edrych drwy’r ffenestr ac arolygu’r stryd. Mae’n syml – mae angen iddyn nhw roi tic wrth bob cynefin maen nhw’n gallu dod o hyd iddo ac adio’r sgoriau at ei gilydd.  

Wedyn, gofynnwch i’ch plant dynnu llun i ddangos sut byddan nhw’n gwella’r gofod i ddarparu cynefinoedd ychwanegol ac i gefnogi mwy o fywyd gwyllt. I gymryd rhan, tynnwch lun o’u dyluniadau a chyflwyno’ch manylion drwy’r ffurflen ar-lein hon i deuluoedd.   

 
Gwobrau  

Ysgolion cynradd ac uwchradd   

Bydd ceisiadau gan ysgolion yn cael eu beirniadu yn y categorïau canlynol; Cyfnod Sylfaen; Cyfnod Allweddol 1, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4.  

Bydd enillydd pob categori yn cael pecyn Dysgu yn yr Awyr Agored ar gyfer ei ddosbarth. Bydd yn cynnwys potiau pryfed, binocwlars, chwyddwydrau ac arweinlyfr adnabod. Bydd pob ymgeisydd yn cael e-dystysgrif am gymryd rhan. 

 
Pobl ifanc a theuluoedd  

Bydd y ceisiadau gan bobl ifanc yn cael eu beirniadu yn y categorïau canlynol: 

Dan 3 oed, 3-5 oed, 6-7 oed, 8-10 oed, 11-13 oed a 14-16 oed. 

Bydd enillydd pob categori yn cael gwobr, sef pecyn Dysgu yn yr Awyr Agored ar gyfer eu cartref. Bydd yn cynnwys potiau pryfed, binocwlars, chwyddwydrau ac arweinlyfr adnabod. Bydd pob ymgeisydd yn cael e-dystysgrif am gymryd rhan. 

 
Dyddiad cau 

Rhaid i'r cynigion ddod i law cyn hanner nos ar Gorffennaf 31 2020. Mae telerau ac amodau yn berthnasol. Rhannwch eich ceisiadau ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio'r hashnod#CynllunioCynefin a thagio @RSPBCymru ar TwitterFacebook neu Instagram. 

Pob lwc a phob hwyl yn cynllunio!!   

Caiff y gystadleuaeth hon ei rheoli gan y prosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Caiff y prosiect partneriaeth hwn ei arwain gan RSPB Cymru, Cyngor Caerdydd a Buglife Cymru.  

Rheolau’r gystadleuaeth   

 1. Mae’r gystadleuaeth ar agor i bob preswylydd yng Nghymru sydd dan 16 oed ac i ddosbarthiadau Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 1, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4 yng Nghymru, ac eithrio unrhyw weithiwr yr RSPB neu berson sydd â chysylltiad uniongyrchol â’r RSPB, a’u teulu agos. Efallai y gofynnir am dystiolaeth o oedran.  

 2. Rhaid i ymgeiswyr dan 16 oed gael caniatâd eu rhiant/gwarcheidwad cyfreithiol cyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth.  Rhaid i rieni/gwarcheidwaid cyfreithiol ymgeiswyr dan 16 oed gytuno â'r Rheolau a’r Telerau ac Amodau ar ran yr ymgeiswyr. 

 3. Mae’r gystadleuaeth am ddim a does dim rhaid talu i gymryd rhan. 

 4. Rhaid cyflwyno pob cais drwy lenwi’r ffurflen gyflwyno berthnasol ar-lein, naill ai ar gyfer ysgol neu deuluoedd. I ysgolion, un cais i bob dosbarth a ganiateir, ac i deuluoedd, caniateir un cais i bob plentyn.   

 5. Rhaid i’r RSPB gael y ceisiadau erbyn hanner nos ar Gorffennaf 31 2020. Bydd unrhyw gais sy’n hwyr, yn anghyflawn neu’n amhriodol yn cael ei bennu’n annilys, yn unol â disgresiwn yr RSPB. 

 6. Nid yw’r RSPB yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw fethiant, diffyg neu unrhyw broblem arall gyda gweinydd, system mynediad i’r rhyngrwyd nac unrhyw beth arall allai arwain at golli neu lygru cais, neu beidio â’i gofrestru neu ei gofnodi’n briodol. Ni ysgwyddir cyfrifoldeb am geisiadau sydd wedi’u difrodi neu fynd ar goll. 

 7. Bydd y beirniaid yn asesu'r ceisiadau a bydd un enillydd yn cael ei ddewis ar gyfer pob categori dosbarth yn y gystadleuaeth i ysgolion, ac un enillydd yn cael ei ddewis ar gyfer pob categori oedran yn y gystadleuaeth i deuluoedd. Bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol. Ni ymatebir i unrhyw ohebiaeth sy’n ymwneud â'r canlyniad. 

 8. Bydd enillydd pob categori yn cael pecyn Dysgu yn yr Awyr Agored.  Bydd y wobr yn cael ei hanfon at yr enillydd drwy'r post cyn pen 28 diwrnod iddo gael gwybod gan yr RSPB ei fod wedi ennill.   

 9. Rhoddir gwybod i'r enillydd drwy e-bost neu dros y ffôn (gan ddefnyddio'r manylion a ddarparwyd gyda’r cais) cyn pen 1 wythnos ar ôl i'r penderfyniad gael ei wneud. Bydd rhaid darparu cyfeiriad post er mwyn hawlio'r wobr. Os na fydd yr enillwyr yn ateb yr RSPB cyn pen 21 diwrnod o gael gwybod eu bod wedi ennill, byddant yn ildio'r wobr a bydd enillydd arall yn cael ei ddewis o blith yr ymgeiswyr eraill. 

 10. Nid oes modd cyfnewid na throsglwyddo’r wobr, ac ni fydd arian parod yn cael ei gynnig yn ei lle.  

 11. Caiff y wobr ei darparu gan y prosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd.  Mae’r RSPB yn cadw'r hawl i newid y wobr am wobr arall o werth cyfartal neu uwch os bydd angen gwneud hynny.  

 12. Bydd enw’r enillydd yn cael ei gyhoeddi ar sianeli cyfryngau cymdeithasol RSPB Cymru. 

 13. Yr awdur/perchennog fydd yn cadw teitl hawlfraint llawn y cais.   Mae’r Telerau ac Amodau llawn i'w gweld isod. 

 14. Mae’r RSPB yn cadw'r hawl i atal rhywun rhag ymgeisio neu wrthod rhoi gwobr i rywun os yw’n torri’r Rheolau neu’r Telerau ac Amodau, neu’n mynd yn groes i ysbryd y Rheolau neu'r Telerau ac Amodau.   

 

Telerau ac Amodau 

 1. Drwy gyflwyno eich cais i'r RSPB, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo yn gyfreithiol gan y Rheolau a’r Telerau ac Amodau hyn. 

 2. Eich gwaith gwreiddiol chi yn unig ddylid ei gynnwys mewn unrhyw gais, ac ni ddylai dresmasu ar hawliau trydydd partïon, gan gynnwys hawlfraint, nodau masnach, cyfrinachau masnach, preifatrwydd, cyhoeddusrwydd, hawliau perchenogol neu bersonol.  Yn ogystal â hyn, mae’n rhaid i bob cais gael ei greu’n gyfreithlon, heb dresmasu ar unrhyw dir, ac ni ddylai unrhyw gynefinoedd na bywyd gwyllt gael eu niweidio, eu rhoi mewn perygl na’u haflonyddu yn ystod y broses. 

 3. Yr awdur fydd yn cadw teitl hawlfraint llawn y cais. Drwy gyflwyno cais i’r RSPB (gan gynnwys unrhyw destun, lluniau, graffeg, fideo neu sain), rydych chi’n rhoi hawl barhaus, heb freindal ac anghyfyngedig y mae modd ei his-drwyddedu i’r RSPB, yn ogystal â thrwydded fyd-eang i ailgynhyrchu, newid, addasu, cyhoeddi, cyfieithu, creu gweithiau deilliannol, dosbarthu, perfformio, arddangos a defnyddio pob hawl cyhoeddusrwydd yng nghyswllt eich cais – naill ai’n gyflawn neu ran ohono – a/neu i ymgorffori’ch cais mewn gweithiau eraill, mewn unrhyw gyfryngau sy’n hysbys nawr neu’n cael eu datblygu yn y dyfodol ar gyfer tymor llawn unrhyw hawliau allai fodoli yn eich cais, ac yn unol â’r cyfyngiadau preifatrwydd a nodir ym Mholisi Preifatrwydd yr RSPB. Drwy gyflwyno cais, rydych chi’n cytuno i ildio unrhyw hawliau moesol sydd wedi’u cynnwys yn eich cais. Ni fydd y ceisiadau y byddwch chi’n eu darparu yn gyfrinachol. 

 4. Drwy gyflwyno cais, rydych chi’n cytuno y caiff RSPB ddefnyddio’r deunydd at unrhyw ddiben ac ym mha bynnag ffordd mae’n dymuno gwneud hynny, gan gynnwys marchnata, cyhoeddusrwydd, hysbysebu a chyflwyniadau, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny.  

 5. Ni fydd yr RSPB (gan gynnwys ei is-gwmnïau, ei asiantau a’i ddosbarthwyr) yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol neu ddeilliannol, nac am unrhyw gostau, hawliadau neu orchmynion o unrhyw natur sy’n codi’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o ddefnyddio’ch cais neu unrhyw ran ohono.  

 6. I’r graddau a ganiateir gan y gyfraith, ni fydd yr RSPB (gan gynnwys ei is-gwmnïau, ei asiantau a’i ddosbarthwyr) o dan unrhyw amgylchiadau, yn gyfrifol nac yn atebol am roi iawndal i’r enillydd ac ni fydd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled, difrod, anaf personol neu farwolaeth sy’n digwydd o ganlyniad i dderbyn y wobr, ac eithrio os achosir hynny gan esgeulustod yr RSPB, ei is-gwmnïau, ei asiantau neu ei ddosbarthwyr, neu eu cyflogeion.  Ni effeithir ar eich hawliau statudol.  

 7. Rydych yn cytuno i indemnio’r RSPB (a’i is-gwmnïau) yn erbyn unrhyw hawliad gan unrhyw drydydd parti am fynd yn groes i unrhyw rai o’r Rheolau neu’r Telerau ac Amodau hyn. 

 8. Mae’r RSPB yn cadw’r hawl i ddiweddaru’r Rheolau a’r Telerau ac Amodau hyn o dro i dro a bydd unrhyw fersiwn wedi’i ddiweddaru’n weithredol cyn gynted ag y caiff ei gyhoeddi ar flog RSPB Cymru.  

 9. Mae eich data yn bwysig iawn i'r RSPB; dim ond yn unol â’r Telerau ac Amodau hyn a Pholisi Preifatrwydd yr RSPB fyddwn ni’n defnyddio eich data personol. Drwy gyflwyno cais, rydych chi’n cadarnhau eich bod wedi darllen telerau ein Polisi Preifatrwydd a’ch bod yn cytuno ag ef.  

 10. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gyflwynir yn cael ei chadw’n ddiogel ac yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 2016/679. Efallai bydd data personol a ddarparwyd yn cael eu pasio ymlaen i gyflenwyr trydydd parti, ond dim ond i’r graddau sy’n angenrheidiol i gyflawni/danfon/trefnu’r wobr.  

 11. Efallai y bydd gofyn i’r enillwyr gymryd rhan mewn cyhoeddusrwydd cysylltiedig â’r gystadleuaeth, a allai cynnwys cyhoeddi eu henwau a’u llun ar unrhyw gyfryngau.  Rydych chi’n cytuno y ceir defnyddio’ch data personol at y diben hwn.  

 12. I osgoi amheuaeth, drwy gyflwyno’ch cais, rydych chi’n gwarantu bod pob unigolyn sydd wedi’i gynnwys yn eich cais wedi rhoi caniatâd datganedig i chi ddefnyddio eu llun, llais neu fanylion eraill ac, yn achos oedolion agored i niwed neu bobl dan 18 oed, rydych chi’n gwarantu eich bod wedi cael caniatâd datganedig gan eu rhieni neu eu gwarcheidwaid cyfreithiol.  

 13. Caiff y gystadleuaeth hon ei rheoli gan gyfraith Lloegr ac mae gan Lysoedd Lloegr awdurdodaeth neilltuedig. 

 14. Mae’r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (yr ‘RSPB’) yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr, rhif 207076 ac yn yr Alban, rhif SC037654 a’i chyfeiriad cofrestredig yw The Lodge, Sandy, Swydd Bedford SG19 2DL. 

 

Anonymous