Achub y gylfinir yng Nghymru

English version available here.

Ar Ddiwrnod Gylfinir y Byd (21 Ebrill), mae Martin Clift, ein Swyddog Cadwraeth yng ngogledd Cymru, yn siarad am bwysigrwydd gweithio gyda ffermwyr os ydym am achub un o’r adar sydd fwyaf mewn perygl yng Nghymru...

Bore ‘ma, derbyniais y llun (isod) a gododd fy nghalon.

Mae'r llun hwn, a dynnwyd gan Will, ffermwr sy’n gweithio gyda ni yng ngogledd Cymru, braidd yn aneglur, ond mae’n dangos bod y gylfinir yn ôl ar ei dir nythu ac yn paratoi am y tymor. Mae Will yn gwybod faint mae'r llun yma’n ei olygu i mi gan ein bod wedi bod yn gweithio tuag at ein gwanwyn ers sawl mis bellach.

Yn ôl ym mis Chwefror, roedd y gwanwyn yn dal i deimlo ymhell i ffwrdd. O un wythnos i’r llall roedd y tywydd yn benderfynol o wneud bywyd yn anodd i ni. Mae'r demtasiwn i dreulio nosweithiau’r gaeaf yn swatio o flaen y tân naill ai gyda llyfr da neu'n gwylio beth bynnag sydd ar y teledu yn rhywbeth sy'n apelio at bob un ohonom mae'n siŵr. Ond allan gyda Will yn gweithio ar brosiect Rheoli Treialon y Gylfinir oeddwn i am sawl noson aeafol ym mis Chwefror.

Mae sefyllfa’r gylfinir yng Nghymru yn druenus. Mae'r boblogaeth wedi dirywio 68% rhwng 1995 a 2018. Gall y gylfinir fyw hyd at 30 o flynyddoedd, felly mae'n bosibl bod un gylfinir wedi gweld y dirywiad cyfan hwnnw. Yn syml, mae'r prosiect rheoli treialon yn ceisio atal y rhywogaeth rhag diflannu'n llwyr o'n cefn gwlad.

Mae safle rheoli'r treialon yng Nghymru yn un o chwe lleoliad ledled y DU. Mae'r tir y mae’r gylfinir yn ei ddefnyddio ar bob un o'r safleoedd hyn yn dir sydd wedi cael ei siapio a’i ddylanwadu gan bobl. Yn wir, ychydig iawn o dir yn ein gwlad y gell ei ystyried yn naturiol erbyn hyn, ac mae gylfinir yn defnyddio tiroedd yn y ffiniau rhwng cynefinoedd lled-naturiol a chynefinoedd wedi’u creu. Fel arfer caiff y tir hwn ei ffermio.

Yn achos ardaloedd yn y prosiect rheoli treialon yng Nghymru, ffermio defaid yw hyn yn bennaf. Mae Will yn ffermwr lleol, ac ef yw'n contractwr yn ardal rheoli treialon y gylfinir. Ei waith yw cynyddu llwyddiant faint o ylfinirod sy'n nythu yno. Mae gylfinirod yn cael trafferth magu cywion ar hyn o bryd, ac yn aml iawn mae ysglyfaethwyr yn dod o hyd i’w wyau neu gywion a'u bwyta.

Mae'r rhan fwyaf o ffermwyr gogledd Cymru yn synhwyrol am eu cyfrifoldebau fel rheolwyr tir a cheidwaid cefn gwlad. Mae hyn yn wir am Will hefyd, ac er fy mod yn gweithio gydag ef i'w helpu i gyrraedd ein safonau llym, rydym bob amser yn trafod y problemau sy'n wynebu'r gylfinir heddiw. Gall hyn amrywio o ehangu coedwigaeth, yr ansicrwydd ariannol sy'n wynebu ffermwyr defaid a sut y daw'r term ‘nwyddau cyhoeddus’ i effeithio pob un ohonom. Mae gan gefn gwlad we gymhleth a chyd gysylltiedig o flaenoriaethau sy'n llywodraethu'r modd y caiff ei rheoli, sy'n cymryd cryn amser i’w dehongli.

Mae pobl wedi siapio'r tiroedd hyn dros filoedd o flynyddoedd drwy gael gwared ar goetiroedd. Mae hyn wedi rhoi cyfle i adar fel y gylfinir ffynnu, ond maent yn cael eu gorfodi fwy a mwy i bocedi bach o dir sy'n cael eu chwalu gan ffyrdd eraill o ddefnyddio’r tir, fel coedwigaeth a datblygu. Mae'r math yma o dirwedd yn gwasgu gylfinirod i ardaloedd llai eu maint, a hefyd mae’n gynefin perffaith i berffaith i lwynogod a brain tyddyn. Gall dim ond rhywfaint o ysglyfaethu wyau neu gywion sicrhau’r gwahaniaeth rhwng tymor da a thymor trychinebus.

Yn y pen draw, mae dyfodol y gylfinir yn nwylo Will a ffermwyr eraill sydd eisiau gwneud y pethau iawn dros fyd natur. Mae angen i ni feddwl gyda’n gilydd sut gyflwr sydd ar ein tirweddau er mwyn i rywogaethau fel y gylfinir ddewis sut i'w defnyddio. Heb y gweithredoedd hynny ar y dirwedd, bydd pwysau eraill yn trechu’r nifer fach o barau sydd ar ôl yng Nghymru. Mae gennym gyfle i sicrhau gwelliannau go iawn yn yr hyn y mae'r tir hwn yn ei ddarparu, gwobrwyo gwaith da a'r systemau ffermio sy'n eu cefnogi. Mae Will yn un o'r ychydig rai sy'n dal i gael y fraint o glywed cân y gylfinir ar ei dir bob haf.

Dymunaf y gorau i'r gylfinir yn eu tymor nythu. A fyddant yn llwyddo i gael eu cywion yn yr awyr eleni?

* Mae RSPB Cymru yn bartner gweithgar i waith Gylfynir Cymru, proses gydweithio rhwng sefydliadau sy'n gweithio i achub y gylfinir yng Nghymru. Rydym yn gweithio gyda Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain, BTO Cymru, AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, y Gynghrair Cefn Gwlad, Curlew Country, Undeb Amaethwyr Cymru, yr Ymddiriedolaeth Hela a Chadwraeth Bywyd Gwyllt, Canolfannau Cofnodion Amgylchedd Lleol Cymru, y Sefydliad Ciperiaid Cenedlaethol, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Parc Cenedlaethol Eryri, Cymdeithas Ornitholegol Cymru, Llywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaethau Natur Cymru.