(For Welsh please scroll down)

RSPB Grassholm is home to 36,000 pairs of northern gannet, making it the third largest colony in the world for this sea bird. It is one of only two gannet colonies in Wales and of international importance. As you may have seen in the press this year, gannets, along with a host of other seabird species have been hit by an outbreak of highly pathogenic avian influenza (HPAI). The highly pathogenic H5N1 strain originated in the intensive poultry industry in Asia and has since spread into wild bird populations around the world.

Up until now the disease had not reached Grassholm and we were living in hope that would remain so this season. Sadly, this is no longer the case. Following a spate of suspicious deaths during one of our recent surveillance visits the disease has been confirmed following testing by DEFRA.

At present the outbreak is small but has the potential to escalate. It is early days and we are keeping the site under close surveillance and will update the public as and when there is more to tell. Grassholm is not open for public landings due to the disturbance levels this would cause so there is no change in this regard.

In the meantime you may come across dead or dying gannets (or other seabirds) washed in on beaches around Pembrokeshire. The advice is not to touch these birds, keep dogs away from them and report to DEFRA on 03459 33 55 77.

Mae RSPB Ynys Gwales yn gartref i 36,000 o barau o huganod, sy’n golygu mai hon yw’r drydedd nythfa fwyaf yn y byd i’r aderyn môr hwn. Mae’n un o ddwy nythfa huganod yng Nghymru ac mae o bwysigrwydd rhyngwladol.

Fel y gallech fod wedi gweld yn y wasg eleni, mae huganod, ynghyd â llu o rywogaethau adar môr eraill, wedi cael eu taro gan achos o firws Ffliw Adar Pathogenig Iawn (HPAI). Tarddodd y straen H5N1 pathogenig iawn yn y diwydiant dofednod (poultry) dwys yn Asia ac ers hynny mae wedi lledaenu i boblogaethau adar gwyllt ledled y byd.

Tan nawr, nid oedd y clefyd wedi cyrraedd Ynys Gwales ac yr oeddem yn byw mewn gobaith y byddai’n parhau felly'r tymor hwn. Yn anffodus, nid yw hyn yn wir bellach ac, yn dilyn cyfres o farwolaethau amheus a gafodd ei gofnodi yn ystod un o’n hymweliadau monitro diweddar, mae’r clefyd wedi’i gadarnhau yn dilyn profion pellach gan DEFRA.

Ar hyn o bryd mae nifer yr achosion yn isel ond mae ganddo’r potensial i waethygu. Mae hi’n dal yn ddyddiau cynnar ar Ynys Gwales, ac rydym yn cadw’r safle dan wyliadwriaeth fanwl a byddwn yn diweddaru’r cyhoedd pan fydd mwy i’w ddweud. Mae’n bwysig cofio fod nifer yr adar yr effeithir arnynt yn isel ar hyn o bryd ac rydym yn monitro hyn.

Nid yw'r ynys yn agored ar gyfer glaniadau cyhoeddus oherwydd y lefelau aflonyddwch y byddai hyn yn ei achosi felly nid oes unrhyw newid yn hyn o beth.

Yn y cyfamser, efallai y byddwch yn dod ar draws huganod marw neu farw (neu adar môr eraill) wedi'u cario i mewn gan y môr ar draethau o amgylch Sir Benfro. Y cyngor yw peidio â chyffwrdd â’r adar hyn, cadw cŵn draw oddi wrthynt ac adrodd i DEFRA ar 03459 33 55 77.

These photos show dead adults gannets on the edge of the colony, but chicks are being affected too