Feeding Time

Coal Tit feeding on window feeder - November 2008

Anonymous