• Olrhain hynt a helynt adar yng Nghymru

  English version available here Mae Julian Hughes, Pennaeth Rhywogaethau RSPB Cymru, yn un o olygyddion Birds of Wales/Adar Cymru - llyfr newydd sy'n dogfennu hanes yr holl adar a welwyd erioed yng Nghymru. Mae bron i 30 mlynedd ers cyhoeddi'r unig ly...
  • 26 May 2021
 • Charting the changing fortunes of birds in Wales

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma Julian Hughes, Head of Species at RSPB Cymru, is one of the editors of Birds of Wales/Adar Cymru, a new book that documents the stories of all the birds ever seen in Wales. It is almost 30 years since the publication of th...
  • 26 May 2021
 • Pennod newydd gyffrous yn RSPB Ynys Lawd

  English version available here Mae bron i ddwy flynedd wedi mynd heibio ers i ni sôn am y tro cyntaf y byddem yn ailadeiladu’r Ganolfan Ymwelwyr yn RSPB Ynys Lawd. Roedden ni’n gwybod y byddai’n gyfnod o gyfleoedd a heriau &nd...
  • 24 May 2021
 • An exciting new chapter at RSPB South Stack

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma Nearly two years have passed since we first mentioned that we would be rebuilding the Visitor Centre at RSPB South Stack. We knew it was going to be a time of opportunities and challenges – an understatement to say t...
  • 24 May 2021
 • Bywyd gwyllt estron - pam ei fod yn broblem?

  English version available here Mae bywyd gwyllt yn wynebu bygythiadau'n ddyddiol. Un o'r problemau mwyaf (ac un o'r rhai anoddaf i'w rheoli) yw rhywogaethau estron goresgynnol. Mae heddiw (24 Mai) yn nodi dechrau'r Wythnos Rhywoga...
  • 24 May 2021
 • Non-native wildlife - why is it a problem?

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. Wildlife face threats on a daily basis. One of the most pressing issues (and one of the hardest to control) are non-native invasive species. Today (24 May) marks the start of the Invasive Species Week, which gives us a ch...
  • 24 May 2021
 • Beth nesaf i fyd natur yng Nghymru?

  English version available here Fis diwethaf, fel rhan o'n hymgyrch Adfywio Ein Byd, fe wnaethom ni osod cerflun hardd o farcud coch y tu allan i Gastell Caerdydd. Roedd y cerflun yn symbol o sut y gall natur ffynnu unwaith eto wedi iddi wynebu difodi...
  • 17 May 2021
 • What next for nature in Wales?

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma Last month, as part of our Revive Our World campaign, we sent a beautiful red kite sculpture to sit outside Cardiff Castle. The sculpture was a symbol of how nature can bounce back from the brink and acted as a call for a ...
  • 17 May 2021
 • Cymru’n croesawu mewnfudwyr melodig

  English version available here Bob blwyddyn, bydd miloedd o adar yn cychwyn ar deithiau hir ac enbydus i Gymru i fagu neu i fwydo. Dyma gipolwg ar rai o’r adar fydd yn ymgartrefu yng Nghymru dros fisoedd y gwanwyn a’r haf. Plymwyr y m&oci...
  • 26 Apr 2021
 • Keeping a welcome for Wales’ magical migrants

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma Every year, thousands of birds embark on long and perilous journeys to Wales to breed or feed. Here’s a quick look at some of the birds that will call Wales home over the spring and summer months. Deep sea divers Raz...
  • 26 Apr 2021
 • Pen-blwydd hapus i Dŵr Gwenoliaid Duon Bae Caerdydd yn ddwy oed

  English version available here I ddathlu dwy flynedd ers i dŵr gwenoliaid duon lawr ym Mae Caerdydd gael ei agor, dyma Alan Rosney o Glwb Adar Morgannwg i hel atgofion am y digwyddiad pwysig a chyffrous hwn! Mae gwenoliaid duon mewn trafferth. Rhagwe...
  • 26 Apr 2021
 • Happy second birthday to the Cardiff Bay swift tower

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma To celebrate the second anniversary of the opening of the Cardiff Bay swift tower, we invited Alan Rosney of the Glamorgan Bird Club to write about that momentous occasion!Swifts are in trouble. It is anticipated...
  • 26 Apr 2021
 • Achub aderyn eiconig

  English version available here.  Mae prosiect newydd ar y gweill yn Nyffryn Conwy i helpu i amddiffyn un o’n hadar mwyaf eiconig sydd wedi’i beryglu yma yng Nghymru. Ar Ddiwrnod Gylfinir y Byd (21 Ebrill), dyma flog gan Lucy Foster,...
  • 21 Apr 2021
 • Saving the iconic curlew

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma.  A new project is underway in the Conwy Valley to help protect on of our most iconic and endangered birds here in Wales. On World Curlew Day (April 21), here’s a blog by Lucy Foster, Project Officer for the new...
  • 21 Apr 2021
 • Dathlu adfywiad a gobaith trwy gelf

  English version available here Mae archwilio'r cyswllt agos rhyngom â'r byd naturiol trwy'r celfyddydau yn hanfodol bwysig. Mae peth o gelf enwocaf ein gwlad yn archwilio’r berthynas rhwng ei phobl, ei natur a'i thirwedd. ...
  • 20 Apr 2021
 • Celebrating revival and hope through art

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma Exploring the close bonds we share with the natural world through the arts is vitally important. Some of our country’s most celebrated art looks into the relationship between its people, nature, and landscape. And as...
  • 20 Apr 2021
 • Gwylio Adar yr Ardd 2021 - mae'r canlyniadau yma!

  English version available here Mewn blwyddyn lle mae'r rhan helaeth o ddigwyddiadau wedi'u canslo, roeddem ddigon lwcus i allu parhau a'n hoff benwythnos ar y calendr. Prydferthwch y syniad o Gwylio Adar yr Ardd yw eich bod yn gallu ei gw...
  • 9 Apr 2021
 • Big Garden Birdwatch 2021 - the results are in!

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma While most events in the past year have been cancelled, we’ve been fortunate to be able to go ahead with our favourite weekend of all. The beauty of the Big Garden Bird Watch weekend is that you don’t need to g...
  • 9 Apr 2021
 • Beth allai Gwasanaeth Byd Natur Cenedlaethol ei gyflawni i Gymru?

  English version available here Mae pob un ohonom wedi gweld newidiadau sylweddol yn ein bywydau dros y flwyddyn ddiwethaf - yn y ffordd rydyn ni'n gweithio, yn teithio a siopa. Tra bod pob un ohonom yn ysu am fynd yn ôl i ychydig o normalrwydd,...
  • 24 Mar 2021
 • What could a National Nature Service do for Wales?

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma We have all seen significant shifts in our lives over the past year – in the way that we work, travel and shop. While all of us are waiting for the return of a bit of normality, we are starting to realise that the wo...
  • 24 Mar 2021
 • Habitat Explorer - Archwiliwr Cynefin

  Would you like to take part in our free Habitat Explorer session for primary schools in Cardiff? Over 50% of primary schools across Cardiff already have! This session involves watching our 13-minute digital presentation about habitats with your class...
  • 23 Mar 2021
 • Gwarchod adar môr RSPB Ynys Lawd

  English version available here. **Fe gyhoeddwyd y blog ar 27/07/20 ac fe’i diweddarwyd ar 23/03/21** Hwyrach eich bod yn ymwybodol o’n pryderon am ddatblygiad newydd oddi ar arfordir Môn. Prosiect ynni adnewyddol morol new...
  • 23 Mar 2021
 • Protecting RSPB South Stack’s seabirds

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. **This blog was first published 27/07/20 and updated 23/02/21 You may be familiar with our concerns about a new development just off the coast of Anglesey. The West Anglesey Tidal Demonstration Zone ‘Morla...
  • 23 Mar 2021
 • Pum peth y gwanwyn

  English version available here Mae wedi bod yn aeaf anodd, yn tydi? Er ein bod wrth ein bodd efo boreau oer y gaeaf, byddai’n deg dweud bod y rhan fwyaf ohonon ni erbyn hyn yn edrych ymlaen at weld y gwanwyn cynhesach ar y gorwel, gweld byd nat...
  • 23 Mar 2021
 • Five things of spring

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma It’s been a tough old winter, hasn’t it? While crisp wintery mornings do have their appeal, it would be fair to say that most of us are by now looking forward to seeing the warmer spring come, awaking nature an...
  • 23 Mar 2021