• Y Môr Celtaidd - Canolfan i adar môr

  English version available here. Mae’r Môr Celtaidd yn ardal bwysig ar gyfer adar môr. Gan fridio, gaeafu neu fudo, maent yn defnyddio'r ardal hon yn eu miliynau. Fodd bynnag, mae'n cael ei weld fel ardal bwysig ar gyfer y c...
  • 8 Jun 2021
 • The Celtic Sea – Seabird Central

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma The Celtic Sea is one of the UK’s most important areas for seabirds. Breeding, wintering or migrating, they utilise this sea area in their millions. However, it is fast becoming a hotspot for the next phase of offsho...
  • 8 Jun 2021
 • Gwirfoddolwyr Gwych!

  English version available hereYn un o'n blogiau arbennig ar wythnos gwirfoddolwyr, mae Angharad Jones, un o'n sawl gwirfoddolwyr amhrisiadwy, yn son am ei phofiadau hi yn dod yn wirfoddolwr gydag RSPB Cymru. Fy enw i yw Angharad Jones, ac rwy’n...
  • 3 Jun 2021
 • Valiant Volunteers!

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma One of our many treasured volunteers, Angharad Jones, tells us in her own words about becoming an RSPB Cymru volunteer in one of our special Volunteer Week blogs.My name is Angharad Jones, and I volunteer for RSPB Cymru. I...
  • 3 Jun 2021
 • Dathlu pŵer ieuenctid ar Wythnos Gwirfoddoli

  English version available here Ar wythnos gwirfoddoli, dyma ni'n sgwrsio gydag un o'n gwirfoddolwyr ifanc, Parichat (Pari) Cooke, am ei rôl gyda ni. 1) Soniwch amdanoch eich hun - beth yw eich diddordeb a'r hyn a'...
  • 2 Jun 2021
 • Celebrating the power of youth on Volunteers Week

  Fersiwn Gymraeg ar gael ymaOn volunteers week, we talk to one of our young volunteers, Parichat (Pari) Cooke about her role with us. Q) Tell us about yourself - what are your passions and what first inspired you to volunteer for RSPB Cymru?  A) ...
  • 2 Jun 2021
 • Methiant i warchod byd natur yn y rhan fwyaf o safleoedd arbennig

  English version available here Dylai Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig fod yn hafan i fywyd gwyllt Cymru – ond mae diffyg cyllid yn golygu nad ydym yn gwybod llawer am yr hyn sy’n digwydd ynddynt. Mae adroddiad newydd yn awgrymu n...
  • 28 May 2021
 • Failure to protect nature at most special sites

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma Sites of Special Scientific Interest (SSSIs) should be havens for Welsh wildlife – but lack of funding means that we know little about what’s happening in them. A new report suggests t...
  • 28 May 2021
 • Olrhain hynt a helynt adar yng Nghymru

  English version available here Mae Julian Hughes, Pennaeth Rhywogaethau RSPB Cymru, yn un o olygyddion Birds of Wales/Adar Cymru - llyfr newydd sy'n dogfennu hanes yr holl adar a welwyd erioed yng Nghymru. Mae bron i 30 mlynedd ers cyhoeddi'r unig ly...
  • 26 May 2021
 • Charting the changing fortunes of birds in Wales

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma Julian Hughes, Head of Species at RSPB Cymru, is one of the editors of Birds of Wales/Adar Cymru, a new book that documents the stories of all the birds ever seen in Wales. It is almost 30 years since the publication of th...
  • 26 May 2021
 • Pennod newydd gyffrous yn RSPB Ynys Lawd

  English version available here Mae bron i ddwy flynedd wedi mynd heibio ers i ni sôn am y tro cyntaf y byddem yn ailadeiladu’r Ganolfan Ymwelwyr yn RSPB Ynys Lawd. Roedden ni’n gwybod y byddai’n gyfnod o gyfleoedd a heriau &nd...
  • 24 May 2021
 • An exciting new chapter at RSPB South Stack

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma Nearly two years have passed since we first mentioned that we would be rebuilding the Visitor Centre at RSPB South Stack. We knew it was going to be a time of opportunities and challenges – an understatement to say t...
  • 24 May 2021
 • Bywyd gwyllt estron - pam ei fod yn broblem?

  English version available here Mae bywyd gwyllt yn wynebu bygythiadau'n ddyddiol. Un o'r problemau mwyaf (ac un o'r rhai anoddaf i'w rheoli) yw rhywogaethau estron goresgynnol. Mae heddiw (24 Mai) yn nodi dechrau'r Wythnos Rhywoga...
  • 24 May 2021
 • Non-native wildlife - why is it a problem?

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. Wildlife face threats on a daily basis. One of the most pressing issues (and one of the hardest to control) are non-native invasive species. Today (24 May) marks the start of the Invasive Species Week, which gives us a ch...
  • 24 May 2021
 • Beth nesaf i fyd natur yng Nghymru?

  English version available here Fis diwethaf, fel rhan o'n hymgyrch Adfywio Ein Byd, fe wnaethom ni osod cerflun hardd o farcud coch y tu allan i Gastell Caerdydd. Roedd y cerflun yn symbol o sut y gall natur ffynnu unwaith eto wedi iddi wynebu difodi...
  • 17 May 2021
 • What next for nature in Wales?

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma Last month, as part of our Revive Our World campaign, we sent a beautiful red kite sculpture to sit outside Cardiff Castle. The sculpture was a symbol of how nature can bounce back from the brink and acted as a call for a ...
  • 17 May 2021
 • Cymru’n croesawu mewnfudwyr melodig

  English version available here Bob blwyddyn, bydd miloedd o adar yn cychwyn ar deithiau hir ac enbydus i Gymru i fagu neu i fwydo. Dyma gipolwg ar rai o’r adar fydd yn ymgartrefu yng Nghymru dros fisoedd y gwanwyn a’r haf. Plymwyr y m&oci...
  • 26 Apr 2021
 • Keeping a welcome for Wales’ magical migrants

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma Every year, thousands of birds embark on long and perilous journeys to Wales to breed or feed. Here’s a quick look at some of the birds that will call Wales home over the spring and summer months. Deep sea divers Raz...
  • 26 Apr 2021
 • Pen-blwydd hapus i Dŵr Gwenoliaid Duon Bae Caerdydd yn ddwy oed

  English version available here I ddathlu dwy flynedd ers i dŵr gwenoliaid duon lawr ym Mae Caerdydd gael ei agor, dyma Alan Rosney o Glwb Adar Morgannwg i hel atgofion am y digwyddiad pwysig a chyffrous hwn! Mae gwenoliaid duon mewn trafferth. Rhagwe...
  • 26 Apr 2021
 • Happy second birthday to the Cardiff Bay swift tower

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma To celebrate the second anniversary of the opening of the Cardiff Bay swift tower, we invited Alan Rosney of the Glamorgan Bird Club to write about that momentous occasion!Swifts are in trouble. It is anticipated...
  • 26 Apr 2021
 • Achub aderyn eiconig

  English version available here.  Mae prosiect newydd ar y gweill yn Nyffryn Conwy i helpu i amddiffyn un o’n hadar mwyaf eiconig sydd wedi’i beryglu yma yng Nghymru. Ar Ddiwrnod Gylfinir y Byd (21 Ebrill), dyma flog gan Lucy Foster,...
  • 21 Apr 2021
 • Saving the iconic curlew

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma.  A new project is underway in the Conwy Valley to help protect on of our most iconic and endangered birds here in Wales. On World Curlew Day (April 21), here’s a blog by Lucy Foster, Project Officer for the new...
  • 21 Apr 2021
 • Dathlu adfywiad a gobaith trwy gelf

  English version available here Mae archwilio'r cyswllt agos rhyngom â'r byd naturiol trwy'r celfyddydau yn hanfodol bwysig. Mae peth o gelf enwocaf ein gwlad yn archwilio’r berthynas rhwng ei phobl, ei natur a'i thirwedd. ...
  • 20 Apr 2021
 • Celebrating revival and hope through art

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma Exploring the close bonds we share with the natural world through the arts is vitally important. Some of our country’s most celebrated art looks into the relationship between its people, nature, and landscape. And as...
  • 20 Apr 2021
 • Gwylio Adar yr Ardd 2021 - mae'r canlyniadau yma!

  English version available here Mewn blwyddyn lle mae'r rhan helaeth o ddigwyddiadau wedi'u canslo, roeddem ddigon lwcus i allu parhau a'n hoff benwythnos ar y calendr. Prydferthwch y syniad o Gwylio Adar yr Ardd yw eich bod yn gallu ei gw...
  • 9 Apr 2021