• Gwanwyn yn eu Gwaed!

  English version available here    Mae’r dywediad llafar “Un wennol ni wna wanwyn” yn rhybudd pwysig ond wedi’r gaeaf rhewllyd mae’r gwenoliaid, ymhlith amryw o rywogaethau o adar, yn dychwelyd i’r tiroedd...
  • 25 Feb 2020
 • A spring in their step!

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma    “Little darling, I feel that ice is slowly melting” sang George Harrison on ‘Here Comes the Sun’, his much-loved celebration of the beginning of spring. After a frosty winter, for seve...
  • 25 Feb 2020
 • Bywyd gwyllt Cymru’n deffro!

  English version available here    Gam wrth gam, mae’r dyddiau’n ymestyn a’r tywydd yn cynhesu. Mae’r gwanwyn yma! Dyma amser arbennig o’r flwyddyn. Fel y mae pelydrau’r haul yn dwysau, mae ei ddylanwad ar...
  • 25 Feb 2020
 • Wales’ wildlife waking up!

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma   Slowly but steadily, the days are getting longer and the weather warmer. Spring is upon us! This is a special time of the year. As the sun’s rays get stronger, it’s influence on the nature that surr...
  • 25 Feb 2020
 • Myfyrwyr, mwsoglau a mawn!

  English version available here Blog gwadd gan Rhian Pierce, Ymgynghorydd Cadwraeth ar gyfer Ardal Gogledd Cymru Yr wythnos diwethaf ymunodd 15 myfyriwr o goleg Glynllifon ger Caernarfon â fi ar Gomin Llanycil, ger y Bala yng Ngwynedd, i gael gw...
  • 19 Feb 2020
 • Students, skylarks and sphagnum!

  Fersiwn Gymraeg ar gael ymaGuest blog by Rhian Pierce, Conservation Advisor for the North Wales Area Last week 15 students from Glynllifon college near Caernarfon joined me at Llanycil Common, near Bala in the county of Gwynedd, to have a look at the...
  • 19 Feb 2020
 • Edrych ymlaen at ymgyrchu yn 2020

  English version available here.Sharon Thompson, Pennaeth Polisi ac Eiriolaeth RSPB Cymru, sydd yn trafod rhai o’r ymgyrchoedd pwysicaf o ran achub natur sydd ar y gorwel dros y 12 mis nesaf.Gwelsom gynnydd mawr mewn gweithredu i amddiffyn y bla...
  • 14 Feb 2020
 • Looking forward to campaigning in 2020

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma.RSPB Cymru Head of Policy and Advocacy, Sharon Thompson, discusses some of our most important campaigns for saving nature over the next 12 months.    In 2019, we saw a surge in action to protect the planet and su...
  • 14 Feb 2020
 • Gwenynen NEU Ddim? - Archwilio bywyd y pryfed gwahanol hyn

  Gwenynbry mawr (Liam Olds)English version available here   Ysgrifennwyd gan Liam Olds o Buglife Cymru   Gyda’i gorff blewog, mae’r gwenynbry mawr (Bombylius major) yn cael ei gamgymryd yn aml am wenynen.  Mae...
  • 10 Feb 2020
 • A Bee or Not A Bee? – exploring the life of bee-flies

  Dark-edged bee-fly (Liam Olds)     Fersiwn Gymraeg ar gael yma    Written by Liam Olds from Buglife Cymru With its furry body, the Dark-edged bee-fly (Bombylius major) is commonly mistaken for a bee.  These distinctive f...
  • 10 Feb 2020
 • Straeon Urban Buzz - Eglwys St Catherine

  English version available here  Ysgrifennwyd gan Clive a Hilary Westwood o Eglwys St Catherine yn Nhreganna  Saif St Catherine mewn erw o dir, filltir o ganol y ddinas, wedi’i hamgylchynu â mur, ffens ac adeiladau o Oe...
  • 10 Feb 2020
 • Urban Buzz Sites stories – St Catherine's Church

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma Written by Clive & Hilary Westwood from St Catherine’s Church in Canton St Catherine's sits in an acre, a mile from the city centre, walled, fenced and surrounded by Victorian buildings. The original corrugated "...
  • 10 Feb 2020
 • Mawredd mawn!

  English version available here Mae mawn yn ddeunydd gwyrthiol sy’n llawn rhyfeddodau a thalentau cudd... Mae mawnogydd yn dirweddau hynod brydferth, ac maent yn hanfodol bwysig i bobl ac i fyd natur. Ond i ddechrau, beth yn union yw mawn? Mae&r...
  • 20 Jan 2020
 • For the love of peat!

  Fersiwn Cymraeg ar gael yma Peat is a miraculous material that holds many surprises and hidden talents… Peat bogs are starkly beautiful landscapes, vitally important to people and nature. But first of all, what exactly is peat? It’s a da...
  • 20 Jan 2020
 • Helpwch ni i achub adar y môr yn RSPB Ynys Lawd

  English version available here. Rydyn ni’n bryderus ynghylch prosiect newydd arfaethedig, a allai amharu ar filoedd o adar môr y mae gwarchodfa RSPB Ynys Lawd ar Ynys Môn yn gartref iddynt. Darllenwch fwy i gael rhagor o wybodaeth a...
  • 17 Dec 2019
 • Help us to save RSPB South Stack’s seabirds

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. We are concerned about a proposal for a new project which could potentially cause disturbance and harm to thousands of the seabirds that call RSPB South Stack reserve on Anglesey their home. Read on to find out more about...
  • 17 Dec 2019
 • Garden birds and their good names

  Ferswin Gymraeg ar gael yma. Garden birds are an important part of the lives of many of us. It’s a good experience sitting by the window and looking out at the birds feeding, and it’s easy to lose oneself while watching all types of birds...
  • 17 Dec 2019
 • Adar yr ardd a’u henwau da

  English version available here. Mae adar yr ardd yn rhan bwysig i fywydau llawer ohonom. Mae eistedd wrth y ffenest a syllu allan ar yr adar yn bwydo yn brofiad braf, ac mae’n hawdd ymgolli eich hun wrth wylio pob mathau o adar, a’u plu t...
  • 17 Dec 2019
 • Paratowch ar Gyfer Gwylio Adar yr Ardd!

  English version available here. Mae'r aros bron ar ben. Ar 25 - 27 Ionawr, bydd miloedd o bobl ledled y wlad yn cymryd rhan yn yr arolwg mwyaf o fywyd gwyllt yr ardd; Gwylio Adar yr Ardd! Hwn fydd y 41fed tro i'r arolwg gael ei gynnal ac, fel arfer, ...
  • 16 Dec 2019
 • Get ready for Big Garden Birdwatch!

  Ferswin Gymraeg yma. The wait is nearly over. On the 25 - 27 January, thousands of people across the country will be taking part in the largest garden wildlife survey; the Big Garden Birdwatch! This will be the 41st instalment, and, as always, we&rsq...
  • 16 Dec 2019
 • Hwyl fawr i 2019 - ein blwyddyn fwyaf o ymgyrchu eto!

  English version available here. Yn 2019, cafodd materion amgylcheddol a dirywiad byd natur gryn sylw, gyda nifer fawr o streiciau a phrotestiadau ysbrydoledig, a Llywodraethau, trefi a dinasoedd ledled y byd yn datgan argyfwng hinsawdd. Disgwylir i ...
  • 11 Dec 2019
 • Goodbye 2019 – our biggest year of campaigning yet!

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. 2019 saw environmental issues and nature’s decline take centre stage with inspiring strikes and protests aplenty and a climate emergency declared by Governments, towns and cities around the world. 2020 is set to be ...
  • 11 Dec 2019
 • Cyflwyno Llyfr Dymuniadau Cymru’r Dyfodol i Sophie Howe

  English version available here. Yn gynharach y mis hwn, fe wnaethom gydweithio â grŵp o ymgyrchwyr ifanc er mwyn cwrdd â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, Sophie Howe. Yn ogystal â thrafod pa gamau y mae angen eu cymryd i a...
  • 29 Nov 2019
 • Future Wales Wishbook presented to Sophie Howe

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. Earlier this month we teamed up with a group young campaigners to meet with Future Generations Commissioner (FGC) for Wales, Sophie Howe. As well as discussing what action needs to be taken to save Welsh nature, we also p...
  • 29 Nov 2019
 • Ffermio ar gyfer byd natur a phobl

  English version available here. Ar ddechrau'r haf, fe wnaeth Llywodraeth Cymru lansio Ffermio Cynaliadwy a’n Tir, sef ymgynghoriad ynghylch sut dylai polisi amaeth newydd i Gymru edrych a beth ddylai ei gyflawni, ar ôl Brexit. Dyma gy...
  • 25 Nov 2019