• Yr angen brys am gyfreithiau newydd i amddiffyn natur yng Nghymru

  English version available here **Diweddariad: 24 Tachwedd 2020** Wrth inni agosáu at ddiwedd cyfnod Pontio’r UE, rydym yn ail-rannu ein blog ar y bwlch llywodraethu a fydd yn codi unwaith na fyddwn yn rhan o’r UE mwyach. Fe ysgrife...
  • 24 Nov 2020
 • The urgent need for new nature laws in Wales

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma **Update: 24 November, 2020** As we approach the end of the EU Transition period, we’re re-sharing our blog on the governance gap that will arise once we are no longer part of the EU. We wrote this during the Welsh G...
  • 24 Nov 2020
 • Adolygiad o saethu adar hela a'r hyn y mae'n ei olygu i Gymru

  English version available here.  Y mis diwethaf, cyhoeddodd yr RSPB ei bolisi newydd ar saethu adar hela. Yn y blog yma, mae Pennaeth Rhywogaethau RSPB Cymru, Julian Hughes, yn edrych ar sut y bydd hyn yn effeithio ar ein gwaith yng Nghymru. Y p...
  • 9 Nov 2020
 • Gamebird shooting review and what it means for Wales

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma.  Last month, the RSPB announced its new policy on gamebird shooting. In this blog, RSPB Cymru Head of Species, Julian Hughes, looks at how this will affect our work in Wales. The most important point to make is that ...
  • 9 Nov 2020
 • Ateb Naturiol i'r Argyfwng o ran yr Hinsawdd a Natur yr ydym i gyd yn ei wynebu

  English version available here Yr wythnos hon mae Llywodraeth Cymru yn cynnal Wythnos Hinsawdd Cymru rithwir. Mae RSPB Cymru yn falch o fod yn rhan o'r digwyddiad pwysig hwn a dydd Gwener gallwch wylio Rhys Evans a'r Rhwydwaith Ffermio Natu...
  • 2 Nov 2020
 • A Natural Solution to the Climate and Nature Crises we all face

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma This week Welsh Government is holding a virtual Wales Climate Week. RSPB Cymru is pleased to be part of this important event and on Friday you can watch our own Rhys Evans and the Nature Friendly Farming Network talking ab...
  • 2 Nov 2020
 • A hog blog!

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma With Wales under a two-week lockdown, the usual bonfire night events will not take place. But if you’re planning your own bonfire in the garden, watch out for those hedgehogs! There’s nothing quite like bonfi...
  • 29 Oct 2020
 • Draenog-flog!

  English version available here Gyda Chymru o dan gyfnod clo am bythefnos, bydd y digwyddiadau noson tân gwyllt arferol ddim yn digwydd eleni. Ond os ydych chi’n trefnu eich coelcerth eich hun yn yr ardd, meddyliwch am y draenogod! Does di...
  • 29 Oct 2020
 • Pam mae angen yr ucheldiroedd arnom?

  English version available here Mae ucheldiroedd Cymru yn cynnig mwy na thirweddau dramatig a golygfeydd hardd. Yn y blog hwn, byddwn yn edrych ar y rhesymau pam mae'r ucheldiroedd yn bwysig, a pham mae'n rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i'w h...
  • 29 Oct 2020
 • Why do we need the uplands?

  Fersiwn Gymraeg ar gael ymaThe Welsh uplands offer more than just dramatic landscapes and pretty views. Here, we take a look at why the uplands are important, and why we must do everything we can to protect it. A typical map of Wales, the ones you&r...
  • 29 Oct 2020
 • Mae gan ystlumod adenydd hefyd!

  English version available here Un agwedd gyffrous ar weithio i amddiffyn natur yw cydweithio â sefydliadau eraill ledled Cymru a thu hwnt, a dysgu oddi wrthynt. Yn ddiweddar, fe wahoddon ni Steve Lucas, Swyddog Cymru / Arbenigwr Polisi a Deddfw...
  • 26 Oct 2020
 • Bats have wings too!

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma An exciting aspect of working to protect nature is co-operating with, and learning from, other organisations across Wales and beyond. We recently invited Steve Lucas, Wales Officer / Species Policy and Legislation Sp...
  • 26 Oct 2020
 • O ble maen nhw’n dod ac i ble maen nhw’n mynd?

  English version available hereWrth i'r atgofion melys o wenoliaid yn hedfan ar awel gynnes yr haf gilio, ac wrth i’r hydref a’i foreau rhewllyd nesáu, rydyn ni’n paratoi i groesawu'r adar sy’n dod yma dros y gae...
  • 28 Sep 2020
 • Where do they come from, where do they go?

  Fersiwn Gymraeg ar gael ymaAs the fond memories of swifts and swallows gliding on the warm summer breeze fade into the crisp frosty air of autumnal mornings, we get ready to welcome some of our winter arrivals. Indeed, while we may have said farewel...
  • 28 Sep 2020
 • Mae'r dyfodol yn Wyrdd

  English version available here. Mae pandemig Covid-19 a Brexit yn rhoi cyfle unigryw i Gymru weithredu Adferiad Gwyrdd. Byddai hyn yn ffordd deg sy'n sicrhau bod camau i ailadeiladu ein heconomi hefyd yn mynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a...
  • 24 Sep 2020
 • The future is Green

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. The Covid-19 pandemic and Brexit present Wales with a unique opportunity to implement a Green Recovery. This would be a fair way that ensures that actions to rebuild our economy also address the climate and nature crises ...
  • 24 Sep 2020
 • Mae’n bryd ffarwelio!

  English version available here Gwyddom ein bod yn croesawu adar mudol yma yng Nghymru, sy’n ymweld â ni am rai misoedd o’r flwyddyn. Ond ydych chi erioed wedi meddwl i ble mae'r adar hynny’n mynd pan fyddan nhw’n ein...
  • 20 Aug 2020
 • Time to say goodbye!

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma It is well known that ‘we’ll keep a welcome’ here in Wales for migrating birds who visit us for some months of the year. But have you ever wondered where these birds go when they leave us for pastures new...
  • 20 Aug 2020
 • Yn ateb y cwestiynau mawr...

  English version available here Mae’n anodd credu bod dros dair wythnos wedi pasio ers gŵyl agoriadol Adferiad Gwyrdd Cymru – gŵyl pedwar diwrnod rhithwir sy’n canolbwyntio ar ffermio a rheoli tir, systemau bwyd cynaliadwy, adfer byw...
  • 18 Aug 2020
 • Answering the big questions...

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma It’s hard to believe that over three weeks have passed since the inaugural Green Recovery Wales - a four day virtual festival focused on farming and land management, sustainable food systems, restoring wildlife and w...
  • 11 Aug 2020
 • Gwarchod adar môr RSPB Ynys Lawd

  English version available here. Hwyrach eich bod yn ymwybodol o’n pryderon am ddatblygiad newydd oddi ar arfordir Môn. Prosiect ynni adnewyddol morol newydd yw Parth Arddangos Morol Gorllewin Ynys Môn neu ‘Morlais’. Yn a...
  • 27 Jul 2020
 • Protecting RSPB South Stack’s seabirds

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. You may be familiar with our concerns about a new development just off the coast of Anglesey. The West Anglesey Tidal Demonstration Zone ‘Morlais’ is a new marine renewable energy project. Sadly, the scale of ...
  • 27 Jul 2020
 • Beth fydd ei angen i sicrhau Adferiad Gwyrdd i Gymru?

  English version available here.  Os gallwn wneud pethau’n iawn, gallwn i gyd elwa ar Adferiad Gwyrdd. Bydd gennym swyddi gwyrdd, tai, trafnidiaeth ac ynni cynaliadwy. Bydd ein hamgylchedd wedi gwella, a bydd natur yn ffynnu. Bydd ein ...
  • 23 Jul 2020
 • What will it take to secure a Green Recovery for Wales?

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. If we get it right, a Green Recovery will benefit us all. We’ll have green jobs, sustainable housing, transport and energy. Our environment will have recovered, and nature will be thriving. Our health...
  • 23 Jul 2020
 • Atebion ar Sail Natur – beth ydyw a sut mae o fudd i ni?

  English version available here. Mae cymdeithas yn wynebu sialensiau enfawr sydd yn rhaid ymdrin â nhw os yw cenedlaethau’r dyfodol am fwynhau'r un amodau amgylcheddol a welodd eu rhieni a'u neiniau a theidiau. Mae’r argyfyng...
  • 22 Jul 2020